Facebook

Twitter

ToprobotShop

Reklamačný poriadok internetového obchodu

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej iba „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z.   o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste na prevádzke spoločnosti TopRobot s.r.o.  dostupnom pre Kupujúceho.

1.2 Predávajúcim je spoločnosť TopRobot s. r. o., Okružná 577/4,900 42Dunajská Lužná, IČO: 48 310 778, DIČ: 2120136040, IČ DPH: SK2120136040, zapísaná v  obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  106587/B, (ďalej len Predávajúci).

1.3 Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád tovaru v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku s Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.

2. Zodpovednosť Predávajúceho

2.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

3. Povinnosti Kupujúceho pri doručení tovaru

3.1 Kupujúci má právo neprevziať doručený tovar od dopravcu pokiaľ je doručený tovar iného typu alebo v prípadoch:

a)       doručenia tovaru, ktorý je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (iného alebo poškodeného tovaru) alebo

b)       doručenia tovaru v poškodenom obale alebo

c)       pri doručení tovaru bez príslušných dokladov.

3.2 Pokiaľ dôjde k doručeniu tovaru Kupujúcemu podľa písm. a) tohto článku, má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu doručil tovar v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených nižšie.

4. Lehota na uplatnenie reklamácie

4.1 Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, pokiaľ Predávajúci neposkytne dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je zvyčajne vyznačená v záručnom liste priloženom k tovaru. Pri použitých tovaroch je záručná doba 12 mesiacov.

4.2 Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

4.3 Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť.

4.4 Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta, ak bola reklamácia oprávnená a uznaná. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

5. Právo Kupujúceho na uplatnenie reklamácie

5.1 Záručná doba na tovar začína plynúť od dátumu jeho doručenia a prevzatia tovaru Kupujúcim.

5.2 Reklamáciu si Kupujúci uplatňuje v autorizovanom servise, ktorých zoznam je uvedený v záručnom liste, alebo v záložke "Servisné strediska". Kupujúci je povinný dôveryhodným spôsobom doložiť, že výrobok bol zakúpený od Predávajúceho. Dôveryhodným dokladom je originál dokladu o zakúpení výrobku a riadne vyplnený záručný list (ak bol vystavený).

5.3 Pri reklamácii uplatnenej prostredníctvom eshopu, je Predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.4 Reklamácia nebude uznaná v prípade:

  • ak vznikla vada alebo poškodenie tovaru preukázateľne nesprávnym používaním tovaru (napr. používaním v rozpore s návodom na použitie, použitím pri nesprávnom elektrickom napätí, pripojení na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym použitím Kupujúceho alebo inej osoby,
  • preukázateľných neoprávnených zásahov do tovaru,
  • ak má predložený záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste,
  • živelných pohrôm a ďalšími vonkajšími faktormi, ktoré sú v rozpore s používaním tovaru.

5.5 Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci odmietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia na náklady Predávajúceho. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru

6.1 V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, pre ktoré nemôže byť zakúpený tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len obmedzene, a je možné tieto vady odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie. Predávajúci môže vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný namiesto odstránenia vady.

6.2 V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia vád (aspoň 3 krát sa opakujúcej vady) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (aspoň 3 súčasne sa vyskytujúcich sa vád) na zakúpenom tovare.V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.Pri použitých tovaroch Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.

6.3 Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, je považovaná za vadu veci, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli:

  • dohodnuté v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim,
  • alebo vykonaná Kupujúcim a vada vznikla z dôvodu nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži alebo uvedenie tovaru do prevádzky.

6.4 Ak Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takéhoto daru. Tento  dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. V prípade, ak má dar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, odstupuje sa aj od darovacej zmluvy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy ale len kúpnej zmluvy ako celku.

6.5 Špecifickým tovarom pre reklamácie sú LCD monitory a televízory, ktoré musia spĺňať určité ustanovenia podľa normy ISO 13406-2. Teda iba taký LCD monitor či televízor, na ktorom sa prejavila vada tri a viac farebných pixelov (bod na obrazovke) alebo šesť a viac nefunkčných sub-pixelov, môže byť uznaný ako chybný tovar a následne reklamovaný. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

7. Súčinnosť Kupujúceho

7.1 Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

8. Reklamácia použitého a vadného tovaru

8.1 Pri predaji použitého alebo vadného tovaru musí Predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť Kupujúceho, o akú vadu ide - táto informácia musí byť uvedená v priložených dokumentoch. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.

8.2 Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, o ktorých bol Kupujúci pri ich predaji informovaný. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

9. Prevzatie tovaru zo záručnej opravy

9.1 Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak Kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

9.2 Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do 1 mesiaca od uplynutia doby, kedy záručná oprava mala byť vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného 1 mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

9.3 V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, Predávajúci postupuje nasledovne:

  • po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle Predávajúci spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),
  • v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca. po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,
  • v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,
  • v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože Predávajúci nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala. Maximálne však do 1 roka od ukončenia reklamačného konania.

9.4 Kontakt na dozorný orgán

Ústredný inšpektorát

Slovenskej obchodnej inšpekcie

poštový priečinok 29

Prievozská 32

827 99 Bratislava

 

 Tento reklamačný poriadok je platný od: 14. 11. 2016

V Dunajskej Lužnej, dňa 14. 11. 2016