Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. TopRobot s. r. o., Okružná 577/4,Dunajská Lužná 900 42, IČO: 48 310 778, DIČ:2120136040,IČ DPH: SK2120136040zapísaná v  obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  106587/B, vo vzťahu k svojím zákazníkom vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky.VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou TopRobot s. r. o. a tretími osobami, ako jej klientmi, týkajúce sa poskytovania služieb spoločnosti TopRobot s. r. o.. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou  zmluvného vzťahu medzi TopRobot s. r. o. a klientom a sú zverejnené v elektronickej forme na internetovej stránke www.toprobot.sk/vop.

1.2. VOP sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov právneho záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky,ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon, medzinárodné zmluvy, dohody a zvyklosti.

1.3. Bankové spojenie: Fio banka, Číslo účtu pre slovenských zákazníkov v tvare IBAN: SK0383300000002500873245,Číslo účtu pre českých zákazníkov: 2500873245/2010.

2. Definícia základných pojmov

2.1. Tieto VOP rozlišujú nasledovné základné pojmy:

 • "Predávajúci"- je osoba, ktorá prostredníctvom svojho internetového obchodu, ďalej len "eshop" ponúka na predaj tovar, alebo služby tretej osobe, ďalej len "Kupujúci", a tento predaj sa realizuje prostredníctvom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.
 • "Kupujúci"- je každý návštevník eshopu, ktorý prostredníctvom eshopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Zb. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania, či povolania.
 • "Zmluvné strany"- je spoločné pomenovanie Predávajúceho a Kupujúceho.
 • "Eshop"- je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • "Tovar alebo služba"- sú všetky produkty zverejnené na stránkach eshopu.
 • "Objednávka"- vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope výberom  tovarov alebo služieb Kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

2.2. Tieto VOP upravujú priebeh obchodu, ktorý prebieha medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý začína v okamihu odoslania záväznej Objednávky a končí okamihom prevzatia tovaru a zaplatením za tovar.

2.3. Odoslaním záväznej objednávky vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim ďalej len "Zmluvné strany" záväzkovo-právny vzťah, ktorý sa spravuje platným právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Z.č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka, Z.č. 513/1991 Zb. a  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.č. 102/2014 Zb.

3. Spôsob predaja tovaru

3.1. Kupujúci si vyberie tovar v eshope Predávajúceho.

3.2. Kupujúci v prípade záujmu o kúpu tovaru vyplní záväznú Objednávku, čiže objednávkový formulár, ktorý sa nachádza v eshope, a tým si tovar objedná.

3.3. Objednanie tovaru vzniká následne po potvrdení záväznej Objednávky Predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v Objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

3.4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre Kupujúceho- spotrebiteľa záväznou.

3.5. Potvrdením Objednávky vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru pred prevzatím tovaru, alebo počas prevzatia tovaru, v závislosti od zvoleného spôsobu platby za tovar.

4. Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1. Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu, buď pred prevzatím tovaru, alebo počas samotného prevzatia tovaru v závislosti od dohodnutého spôsobu platby,
  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní,
  • plne uznávať elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, pomocou emailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

4.2. Predávajúci je povinný:

 • dodať Kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty prináležiace k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka,
 • poskytnúť Kupujúcemu potrebnú súčinnosť pri výbere tovaru a pri samotnom nákupe tovaru a v prípade nespokojnosti Kupujúceho s tovarom vybaviť reklamáciu tovaru.

5. Platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

 • formou hotovostnej platby pri osobnom odbere,
 • dobierkou v mieste dodania tovaru,
 • platobnou kartou online,
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
 • alebo splátkovým programom.

5.2. Cena dopravy je 3,9 € pri nákupe tovaru do 99,99 € s DPH. Pri nákupe tovaru nad 100 € s DPH je cena dopravy zadarmo.Predávajúci sa zaväzuje dodať  Kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

6. Dodacie podmienky

6.1. Objednaný tovar bude odoslaný Kupujúcemu zvoleným spôsobom:

 • Slovenskou poštou,
 • Kuriérom DPD,
 • Na preberacom mieste DPD
 • Osobne po telefonickej dohode.

6.2. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 4 dní od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.

6.3. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomíPredávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

6.4. Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Uvedené tu.

6.5. Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

6.6 Pri osobnom odbere je Kupujúci a Predávajúci povinný pred odovzdaním tovaru dohodnúť mailovo alebo telefonicky miesto a čas, tak aby vyhovoval obom stranám.

7. Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho

7.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s Kupujúcimna náhradnom plnení.

7.2. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

8. Právo Kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie Kupujúceho- spotrebiteľa

8.1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

8.2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

8.3. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

8.4. Predávajúci eshopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo ak spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

8.5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

8.6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovar a služby, ktorý sú vymedzené v §7 ods.6 písm. a) až 1)zákona č.102/2014 Z.z.

8.7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

8.8. Pokiaľ Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný Predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru Kupujúcemu a následnom doručení tovaru späť k Predávajúcemu.

9. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

9.1.Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho v závislosti od formy predaja.

9.2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

9.3. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

9.4.Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu.

9.5. Záruka na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou a zásahom vyššej moci.

 

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na shop@toprobot.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

10.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

11.2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.3 Dôležité dokumenty na stiahnutie: Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

V Dunajskej Lužnej, dňa 2. 2. 2017